Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Flow with Life

Leieland 35

8560 Wevelgem

met ondernemingsnummer 0526.701.783

 

Artikel 1 – Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Dienstverlener: Flow with Life (vertegenwoordigd door Eveline Vanhaverbeke), hierna afgekort tot FWL
  2. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van FWL, zowel via de website, als via sociale media of via e-mail.
  3. Dienst: de diensten die FWL levert
  4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
  6. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met FWL en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
  7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als klant, en FWL als dienstverlener
  8. Producten: trajecten en producten die FWL via haar website verkoopt
  9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zowel via e-mail als via een aangetekend schrijven waar nodig.
  10. Website: flowwithlife.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijft FWL, als dienstverlener, de regels op basis waarvan FWL, als dienstverlener, haar diensten aan jou, als klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al haar offertes, aanbiedingen, online trainingen, trainingen in person, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant. Dit voor zover er niet van haar voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van de algemene voorwaarden van FWL is steeds van toepassing. Deze versie zal je altijd op de website van FWL terugvinden.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. FWL, als dienstverlener, doet steeds een aanbod via haar website, via e-mail of sociale media. De prijzen zijn vaste prijzen, uitgedrukt in euro. De gehanteerde tarieven zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.

3.2. FWL, als dienstverlener, heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. FWL, als dienstverlener, kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien jij, als klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. FWL, als dienstverlener, biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van FWL, als dienstverlener, bestaan uit het geven van:

– online trainingen
– in person trainingen

4.2. FWL, als dienstverlener, voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van jou, als klant.

Artikel 5 – vergoeding:

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen training of product. De prijzen staan steeds vermeld op de website van FWL.

De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als klant.

5.2. Facturatie en betaling


5.2.1. Bij aankoop van een dienst op onze website, zal jij, als klant, het gehele bedrag online betalen voor online programma’s. Bij aankoop van een in person training wordt via mail de keuze aangeboden tussen contante betaling (uitgevoerd vóór aanvang van de eerste sessie) of overschrijving (altijd vóór aanvang van de training).

5.2.2. Bij aankoop van een dienst op factuur, zal jij, als klant, een factuur ontvangen die binnen de 8 dagen en uiterlijk voor aanvang van de dienst, dient betaald te worden.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als klant ,vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1. De duurtijd is steeds afhankelijk van de gekozen training. FWL, als dienstverlener, zal steeds op voorhand meedelen hoe lang de training zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via de FWL website.

Voor in person trainingen is de regel dat er een wekelijkse afspraak wordt gemaakt. Daarvan kan afgeweken worden in onderling overleg.

6.2 Wanneer jij, als klant, niet aanwezig kunt zijn op de afspraak die werd gemaakt, laat je dat minstens 24 uur op voorhand weten. Zoniet wordt een bedrag aangerekend van 75 euro voor het niet-opdagen.

6.3 Wanneer jij, als klant, meer dan een maand laat verlopen tussen twee afspraken en wanneer FWL, als diensverlener, in die tussentijd de prijs van haar diensten heeft verhoogd, dan zul jij als klant, gevraagd worden een opleg te betalen die overeenkomt met het verschil tussen de oude prijs en de nieuwe prijs.

6.4 De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De aangekochte training kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van de training ga jij, als klant, ermee akkoord dat de gehele training dient te worden betaald, ook wanneer jij, als klant, gedurende de training tot annulering wenst over te gaan.

Wanneer jij, als klant, ervoor opteert om de training te annuleren, heb je geen enkel recht op enige terugbetaling.

6.5. FWL, als dienstverlener, is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. FWd, als Dienstverlener, kan maar ohaarnze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als klant aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 7 – Betwistingen

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan FWL, de dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt, dan komt jou, als klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 8 – Online trainingen

8.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk en mag dus niet gedeeld worden met derden.

8.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat FWL, als dienstverlener, jou, als klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

8.3. FWL, als dienstverlener, heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op het vlak van mind body therapie gebaseerd op mindfulness, meditatie, yogatherapie, positieve psychologie en pranayama ademhalingsoefeningen. Met de online trainingen wenst FWL, als dienstverlener, jou, als klant, de nodige tools bij te brengen.

8.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de FWL website of via een online platform.

8.5. Jij, als klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

8.6. FWL, als dienstverlener, biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van jou, als klant.

8.7. Jij, als klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen. dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor FWL, als dienstverlener.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Overmacht

FWL, als dienstverlener, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.2. Relaties met derden

Voor zover FWL, als dienstverlener, afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij, als dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.3. Contractuele tekortkomingen

FWL, als dienstverlener, zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als klant, erkent dat FWL, als dienstverlener, slechts een inspanningsverbintenis heeft en geen resultaatsverbintenis.

FWL, als dienstverlener, heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. FWL, als dienstverlener, heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst een ernstige tekortkoming aan FWL, als dienstverlener, te wijten zou zijn kan je haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. FWL, als dienstverlener, kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Ze is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.4. Technische problemen website

FWL, als dienstverlene, kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

FWL, als dienstverlener, zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat haar website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. FWL, als dienstverlener, kan evenwel geen enkele garantie bieden.

9.5. Website

FWL, als Dienstverlener, is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van haar website. FWL, als Dienstverlener, zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

FWL, als dienstverlener, is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht

10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de FWL website en op het online teaching platform, eigendom zijn van FWL, als dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

13.2. FWL, als dienstverlener, verleent aan jou, als klant, een beperkt, persoonlijk, niet- exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

10.3. Het is jou, als klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door FWL, als dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, als klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 11 – Gegevensverwerking

11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.

11.2. Door het aanmaken van een account, aanvaard jij, als klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet FWL, als dienstverlener, voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy van FWL.

11.3. In het kader van de diensten die FWL, als dienstverlener, verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die je, als klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van haar klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 12– Geheimhouding


12.1.
FWL, als dienstverlener, en jij, als klant, zullen er beide toe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat FWL, als dienstverlener, en jij, als klant, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege FWL, als dienstverlener, en jou, als klant

– het informatie betreft die FWL, als dienstverlener, of jij, als klant, verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

– het informatie betreft die FWL, als dienstverlener, of jij, als klant, verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

– FWL, als dienstverlener, of jij, als klant, informatie dient mee te delen in het kader van onze of jouw verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

12.2. Jijj, als klant, en FWL als, dienstverlener, erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zal degene die de inbreuk begaan heeft, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500,00 euro onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

12.3. Jij, als klant, erkent dat FWL, als dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: resultaten, foto’s, …) kan delen op haar sociale media kanalen. Jij, als klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer je wenst dat FWL, als dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 13 – Algemeen

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

13.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

Pin It on Pinterest